Login Account aanmaken
Terug naar hoofdmenu
Terug naar hoofdmenu
Terug naar hoofdmenu
Terug naar hoofdmenu
Disclaimer

Disclaimer

Rob Peetoom Management BV. verleent u hierbij toegang tot shop.robpeetoom.nl (hierna: de webshop) en publiceren hier teksten, afbeeldingen, producten en andere materialen.

Rob Peetoom Management BV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Rob Peetoom Management BV spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen, maar heeft hiertoe geen verplichting. De informatie op de webshop wordt zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. In het bijzonder zijn alle prijzen op de webshop onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Rob Peetoom Management BV niet aansprakelijk. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Rob Peetoom Management BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) webshop. Daarnaast is Rob Peetoom Management BV niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de webshop en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de webshop wordt verkregen. Hoewel Rob Peetoom Management BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rob Peetoom Management BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website op de webshop geplaatst worden. Rob Peetoom Management BV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.  De webshop bevat hyperlinks naar websites van derden. Rob Peetoom Management BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Voor op de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden is Rob Peetoom Management BV niet aansprakelijk.

Concluderend sluit Rob Peetoom Management BV alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop.  De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Rob Peetoom Management BV. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en alle onderdelen daarvan berusten bij Rob Peetoom Management BV, voor zover deze rechten niet bij derden berusten.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rob Peetoom Management BV is het niet toegestaan om de webshop, delen van de webshop, informatie verkregen van de webshop, producten getoond op de webshop of ander materiaal getoond op de webshop openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. 

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact op met Rob Peetoom Management BV.